תקנון


תקנון אתר Audiozip.co.il
תנאים כלליים
1.       הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם (להלן: "אודיוזיפ") מלבד טענות החורגות מעניינו של תקנון זה.
 
2.       אודיוזיפ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
 
3.      תיאור המוצרים באתר, תמונתם, נתוניהם הטכניים, צורתם, תמונתם, מחירם וכל פרט אחר לגביהם הינם בגדר המחשה בלבד שאין בה כדי להעיד על תכונות ו/או צורת ו/או טיב המוצר שיימכר בפועל. אודיוזיפ לא תישא בכל אחריות לכל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר כאמור, ובגלישתך באתר הנך מוותר בזאת על כל טענת הטעיה ו/או כל טענה אחרת בגין האמור לעיל.
 
4.       אין מחירי מוצרים ככל שיופיעו באתר בגדר "הצעה" לעניין חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג – 1973, וכן אודיוזיפ רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, אין אודיוזיפ מחוייבת למכור מוצר כלשהו במחיר שננקב באתר.
 
5.       כל המחירים, ככל שיופיעו באתר, כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 
6.       בכל רכישה שתבוצע באודיוזיפ, התנאים הקובעים יהיו התנאים שיסוכמו בין הצדדים בכתב ובע"פ במועד הרכישה, ולא תהא כל תחולה, במפורש או מבשתמע, לתקנון זה ו/או לתנאי מתנאיו כחלק מתנאי העסקה שתבוצע  למעט לעניין היעדר האחריות למוצר כאמור להלן בסעיף 7.
אחריות למוצרים
7.       אודיוזיפ אינה נושאת באחריות למוצרים. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלתם חלה על יבואני המוצרים, הכל בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת לכל מוצר. כל החובות המוטלות על "עוסק" לעניין חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, חלות על יבואני המוצרים או יצרנייהם לפי העניין, ובכל מקרה אינן חלות על אודיוזיפ.
היעדר אחריות לנזק
8.       בשום מקרה לא תחול על אודיוזיפ אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לגרוע בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בגלישה באתר ו/או בביצועיו ו/או בפירוט המוצרים בו ו/או בכל מידע שהושג באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, ובגלישתך באתר הינך מוותר על כל טענה נזיקית ו/או אחרת בגין השימוש באתר.
 
9.       השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ובתום לב, ולא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אודיוזיפ בגין השימוש באתר.  
 
 
 
זכויות יוצרים
10.   זכויות הבעלות באתר על תכניו ועל כל יישום או יצירה אחרת הנכללים בו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן בבעלות אודיוזיפ ו/או צדדים שלישיים שמסרו מידע לפרסומו באתר, הכל לפי העניין.
 
11.   האתר על תכניו הינו רכושה הבלעדי של אודיוזיפ, והינו מוגן ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל.
 
12.   האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד. למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רשיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, מוצרים או שירותים שמקורם באתר. השימוש בתכנים המתפרסמים באתר (מאמרים, מפרטים טכניים, תמונות וכדומה) – אסור, וכל העושה שימוש כאמור בתכני האתר מסתכן בתביעה על הפרת זכויות אודיוזיפ בתכנים אלו.
 
13.   אודיוזיפ מעלה מידע לאתר (כגון תמונות, מאמרים ונתונים טכניים) בתחלופה גבוהה ובתום לב. היה ופורסמה באתר יצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלא ברשות, אודיוזיפ תסיר את היצירה המוגנת מהאתר עם דרישתו הראשונה של בעל הזכויות ובלבד שהוכיח את זכותו ביצירה המוגנת כאמור בפנייתו.  
תניית שיפוט
14.   הדין החל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט המקומית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. 

כל הזכויות שמורות ©   האתר מאובטח באמצעות SSL 2048bit  ותקן PCI
אלמנט בניית אתרים